Igényfelmérés / Igényfeltárás / Igényfelkeltés?

Tudtad, hogy a vevő igényeinek feltárása az a lépcső amit a legtöbb értékesítő kihagy?

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.